eddy termer

Vilkår for bruk

EDDYCAM Vilkår og betingelser

I. Generell del

1. Scope

Disse generelle vilkårene gjelder utelukkende for alle e-handelstransaksjoner med våre kunder fra vår EDDYCAM-butikk.

2. deltaker

Som tilbyder inngår vi kun e-handelskontrakter med fysiske personer med ubegrenset rettslig handleevne som har fylt 18 år. Dersom tilbudet fra en deltaker som ikke tilhører denne gruppen av personer ved et uhell ble akseptert av oss, har vi rett til å trekke oss fra kontrakten med kunden inntil kontrakten er fullstendig oppfylt av begge parter, med mindre kontrakten allerede er ugyldig eller ineffektiv av andre grunner.

3. konklusjonen

Kontrakten inngås først når vi aksepterer kundeordren eller bestillingen. Kunden frasier seg en aksepterklæring. Vi aksepterer kontraktstilbudet med bekreftelse på e-post eller senest ved å sende de bestilte varene. Ved bestilling av flere varer er det egne og uavhengige tilbud om inngåelse av flere kjøpekontrakter for hver enkelt bestilte varer. Hvis vi fastslår at individuelle varer unntaksvis ikke lenger er tilgjengelige, aksepterer vi kun avtaletilbudene med hensyn til tilgjengelige eller leveringsbare varer. Dersom tilbud ikke aksepteres, vil vi umiddelbart varsle kunden via e-post til oppgitt e-postadresse.

4. premie

Alle priser i vår EDDYCAM-butikk inkluderer mva. Kunden betaler det angitte beløpet i EURO. Prisene spesifisert i nettbutikken gjelder kun bestillinger der (e-handelspriser) på bestillingstidspunktet. I tillegg kommer de respektive fraktkostnadene.

5. Personvern

Vi garanterer at kundedata som oppstår fra bestillinger kun vil bli samlet inn, behandlet, lagret og brukt i forbindelse med behandlingen av bestillingen. Vi videreformidler kun våre kundedata til tilknyttede selskaper for ordrebehandling og videreformidler også denne databeskyttelseserklæringen til disse selskapene. Dersom kunden ikke ønsker at opplysningene skal brukes til de nevnte formål, har han rett til å motsette seg denne bruken når som helst skriftlig eller via e-post.

6. Kontaktperson / tilgjengelighet

Vi kan når som helst nås skriftlig for alle kundeproblemer på adressen oppgitt i EDDYCAM-butikken.

7. Lovvalg

Tysk lov gjelder utelukkende for rettsforholdet mellom oss og våre kunder.

8. Diverse

Kunden har ingen rett til motregning eller tilbakeholdelse med mindre kravet er ubestridt eller er rettslig fastslått. Utførelsessted for betalinger er vårt forretningssted. Dersom individuelle bestemmelser i denne kontrakten ikke er juridisk effektive helt eller delvis eller senere mister sin juridiske virkning, skal dette ikke påvirke gyldigheten av resten av kontrakten. Det samme gjelder dersom kontrakten har et gap som ikke var påregnelig av partene.

9. ansvar

Vi er ikke ansvarlige for skader som vi, våre representanter eller stedfortredende agenter har forårsaket ved enkel uaktsomhet. Denne ansvarsbegrensningen gjelder ikke skade som følge av skade på liv, lemmer eller helse, fra brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser eller mangel på garanterte egenskaper. Ansvar i henhold til produktansvarsloven forblir upåvirket.

10. Informasjon om online tvisteløsning

EU-kommisjonen har levert en internettplattform for nettløsning av tvister (såkalt "OS-plattform"). OS-plattformen er ment å fungere som et kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister knyttet til kontraktsforpliktelser fra nettbaserte salgskontrakter. OS-plattformen kan nås via følgende lenke: https://ec.europa.eu/consumers/odr

II Spesielle betingelser for kjøp av varer

1. Kontraktens gjenstand

Kunden bestiller varer som tilbys online i EDDYCAM-butikken. Ved bestilling av varer aksepterer vi dette tilbudet om å kjøpe dersom varene er tilgjengelige og leverbare. Vi vil informere deg på e-post om aksept av kontrakten og sende de bestilte varene til kunden (salg via post). I tillegg til betingelsene i den generelle delen, gjelder disse spesielle betingelsene for kjøp av varer:

2. Forbrukerens angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Fristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart navngitt av deg som ikke er transportør tok varen i besittelse. For å utøve angreretten din må du informere oss (EDDYCAM eK, Angrerett, Winkeler Str. 54, 65366 Geisenheim, Tlf.: +49 (0) 67 22/9 44 33 31, Fax: +49 ( 0) 67 22/9 44 33 39, e-post: info@eddycam.com) ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke vedlagt prøveanfallsskjema til dette, men dette er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om din utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.

EDDYCAM eK
Winkeler Str.54
65366 Geisenheim
info@eddycam.com

Konsekvenser Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, skylder vi deg alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnadene som følger av at du velger en annen type levering enn den billigste standardleveransen som tilbys av oss har valgt, har refundert) umiddelbart og senest innen fjorten dager fra dagen da vi mottok varselet om din kansellering av denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt de returnerte varene eller inntil du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer tidligere. Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og i alle fall senest fjorten dager fra den dagen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på fjorten dager er utløpt. Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er kun ansvarlig for eventuell redusert verdi av varene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

slutt på tilbakekall
Ditt EDDYCAM-team

3. levering

Varene leveres ved å sende dem til fraktkostnadene oppgitt i vårt tilbud og til adresser i Tyskland og andre land.

4. Bezahlung

Betaling skjer på forhånd. Dersom vi kan tilby deg andre betalingsmåter, finner du en referanse til dette i avsnittet "Betaling" eller i handlekurven ved valg av betalingsmåter.

5. Standard

Ved mislighold vil vi belaste de lovbestemte forsinkelsesrentene og purringskostnadene på 3,00 EUR per purring.

6. Eigentumsvorbehalt

Vi beholder eiendomsretten til alle varer levert av oss til en kunde inntil endelig og full betaling for slike varer er mottatt.

7. Garanti

Garantien for mangler er 2 år fra fakturadato.

8. Begrensning på brukte gjenstander

Eventuelle erstatningskrav (avsnitt I.9) foreldes innen den lovfestede perioden.

Shopping