Vilkår for bruk

I. Generell del

1. Scope

Disse generelle vilkårene gjelder utelukkende for alle e-handelstransaksjoner med våre kunder fra vår EDDYCAM-butikk.

2. deltaker

Som leverandør inngår vi bare netthandelskontrakter med fysiske personer hjemmehørende i Forbundsrepublikken Tyskland og naboland som har ubegrenset juridisk kapasitet og har fylt 18 år, samt med juridiske personer hjemmehørende i Forbundsrepublikken Tyskland . Hvis tilbudet til en deltaker som ikke tilhører denne gruppen ved et uhell ble akseptert av oss, har vi rett til å trekke seg fra kontrakten med kunden til kontrakten er fullstendig oppfylt av begge parter, med mindre kontrakten allerede er ugyldig eller ineffektiv for andre grunner.

3. konklusjonen

Kontrakten inngås bare når vi godtar kundeordren eller kundeordren. Kunden fraskriver seg retten til aksept. Vi aksepterer kontraktstilbudet med en bekreftelse på e-post eller senest ved å sende de bestilte varene. Ved bestilling av flere varer er det separate og gjensidig uavhengige tilbud om å inngå flere salgskontrakter for hver enkelt bestilt vare. Skulle vi oppdage at individuelle varer unntaksvis ikke lenger er tilgjengelige, godtar vi bare kontraktstilbudene med hensyn til tilgjengelige eller leverbare varer. Hvis tilbud ikke godtas, vil vi varsle kunden umiddelbart via e -post til den angitte e -postadressen.

4. premie

Alle priser i vår EDDYCAM -butikk er inkludert moms. Kunden betaler det oppgitte beløpet i EURO. Prisene som er oppgitt i nettbutikken er kun gyldige for bestillinger der (e-handelspriser) på bestillingstidspunktet. I tillegg kommer de respektive fraktkostnadene.

5. Personvern

Vi garanterer at kundedataene som oppstår i forbindelse med bestillinger, bare blir samlet inn, behandlet, lagret og brukt i forbindelse med behandlingen av bestillingen. Vi gir kun våre kundedata til tilknyttede selskaper for ordrebehandling, og vi vil også gi denne databeskyttelsesklausulen videre til disse selskapene. Hvis kunden ikke ønsker at data skal brukes til de ovennevnte formålene, har han rett til å protestere mot denne bruken når som helst skriftlig eller via e-post.

6. Kontaktperson / tilgjengelighet

Vi kan når som helst nås skriftlig for alle kundeproblemer på adressen som er oppgitt i EDDYCAM -butikken.

7. Lovvalg

Tysk lov gjelder utelukkende for de juridiske forholdene mellom oss og våre kunder.

8. Diverse

Kunden har ingen rett til å motregne eller holde tilbake betaling, med mindre kravet er ubestridt eller er lovlig fastslått av en domstol. Ytelsesstedet for betalinger er vårt forretningssted. Hvis individuelle bestemmelser i denne kontrakten ikke skulle være juridisk effektive helt eller delvis eller senere skulle miste sin juridiske effektivitet, skal dette ikke påvirke gyldigheten av resten av kontrakten. Det samme gjelder hvis kontrakten viser et smutthull som ikke er forutsett av partene.

9. ansvar

Vi er ikke ansvarlig for skader som vi, våre representanter eller stedfortredere har forårsaket ved enkel uaktsomhet. Denne ansvarsbegrensningen gjelder ikke for skader som følge av skade på liv, lemmer eller helse, brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser eller mangel på garanterte eiendommer. Ansvar etter produktansvarsloven forblir upåvirket.

10. Informasjon om online tvisteløsning

EU-kommisjonen har levert en internettplattform for online bilag for tvister (såkalt "OS-plattform"). OS-plattformen er ment å fungere som et kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister knyttet til kontraktsforpliktelser som følger av salgskontrakter på nett. OS -plattformen kan nås under følgende lenke: https://ec.europa.eu/consumers/odr

II. Spesielle betingelser for kjøp av varer

1. Kontraktens gjenstand

Kunden bestiller varer som tilbys online i EDDYCAM -butikken. Ved bestilling av varer godtar vi dette kjøpetilbudet hvis varene er tilgjengelige og kan leveres. Vi vil informere deg om aksept av kontrakten via e-post og sende de bestilte varene til kunden (salg via postordre). I tillegg til vilkårene i den generelle delen, gjelder disse spesielle vilkårene for kjøp av varer:

2. Forbrukerens angrerett

Du har rett til å si opp denne kontrakten innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Perioden er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart navngitt av deg, som ikke er transportøren, har eller har tatt varene i besittelse. For å utøve din angrerett må du informere oss (EDDYCAM eK, kansellering, Winkeler Str. 54, 65366 Geisenheim, Tlf .: +49 (0) 67 22/9 44 33 31, Fax: +49 (0) 67 22/9 44 33 39, e-post: info@eddycam.com) ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. Et brev sendt med post eller e-post) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten. Du kan bruke det vedlagte uttaksskjemaet for dette formålet, men dette er ikke obligatorisk. Zur wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

EDDYCAM eK
Winkeler Str.54
65366 Geisenheim
info@eddycam.com

Konsekvenser av tilbakekalling Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, har vi gitt deg alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnadene som følger av å velge en annen type levering enn den billigste standardleveransen vi tilbyr ), som skal tilbakebetales umiddelbart og senest innen fjorten dager fra dagen da vi mottok melding om at du kansellerer denne kontrakten. For denne tilbakebetalingen vil vi bruke de samme betalingsmidlene som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet ble uttrykkelig avtalt med deg; I ingen tilfeller vil du bli belastet noen avgifter for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetalingen til vi har mottatt varene tilbake eller til du har dokumentert at du har sendt varene tilbake, avhengig av hva som er først. Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og uansett senest fjorten dager fra datoen da du informerte oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er overholdt hvis du sender varene før fjorten dager er utløpt. Du bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du trenger bare å betale for eventuelt verditap hvis varetapet skyldes håndtering av varene som ikke er nødvendig for å kontrollere varens art, egenskaper og funksjonalitet.

Slutten av tilbakekall
EDDYCAM -teamet ditt

3. levering

Varene leveres ved å sende dem til fraktkostnadene i vårt tilbud og til adresser i Tyskland og andre land.

4. Bezahlung

Betaling gjøres på forhånd. Skulle vi kunne tilby deg andre betalingsmåter, finner du en referanse til dette i delen "Betaling" eller i handlekurven når du velger betalingsmåter.

5. Standard

Ved mislighold vil vi belaste de lovbestemte forsinkelsesrentene og purringskostnadene på 3,00 EUR per purring.

6. Eigentumsvorbehalt

Vi forbeholder oss eierskapet til alle varer som er levert av oss til en kunde til den siste og fullstendige betalingen for disse varene er mottatt.

7. Garanti

Garantien for feil er 2 år fra fakturadato.

8. Begrensning for brukte varer

Eventuelle erstatningskrav for skade (avsnitt I.9) forfaller i lovens periode.